سونوگرافی واژینال

هدف: این روش شامل قرار دادن یک مبدل در واژن برای دید دقیق تر و دقیق تر از اندام های لگن است. اغلب در اوایل بارداری و برای نگرانی های خاص زنان استفاده می شود.

روش: یک مبدل روغن کاری شده به آرامی در واژن قرار می گیرد و تصاویر واضح تری از رحم، دهانه رحم و تخمدان ها ارائه می دهد. این به ویژه برای تایید بارداری اولیه و تشخیص ناهنجاری ها مفید است.

تشخیص سونوگرافی

سونوگرافی ترانس شکم

سونوگرافی ترانس شکم

تشخیص سونوگرافی

سونوگرافی فراصوتی داپلر

سونوگرافی فراصوتی داپلر

تشخیص سونوگرافی

اولتراسوند ۳D/۴D بعدی

اولتراسوند ۳D/۴D بعدی

تشخیص سونوگرافی

01 02 03 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶